Nyitólap  Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

I. A shop.wk.hu oldalon forgalmazott szolgáltatások és termékek ismertetése, tájékoztatója

A Wolters Kluwer Kft. webáruházában szakmai kiadványokat, adatbázisokat, ezekre vonatkozó előfizetéseket (a továbbiakban együttesen: szolgáltatások, külön-külön az esettől függően: szolgáltatás vagy termék) vásárolhat nyomtatott és elektronikus formában. Portfóliónk a jogi, adózási, munkajogi, oktatási, egészségügyi, közigazgatási tematikát foglalja magába.

II. A Szolgáltató

 1. A shop.wk.hu online áruházat a Wolters Kluwer Kft. üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató").
 2. A Szolgáltató cégneve: Wolters Kluwer Kft.
 3. A Szolgáltató székhelye: 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 21-35.
 4. Cégjegyzékszám: 01-09-696382
 5. Cégbejegyzés kelte: 2001.06.06.
 6. Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 7. Adószám: 12643228-2-44
 8. Pénzforgalmi számlaszám:
 9. Magyarország Nemzetgazdasági Minisztériumának elődje a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (Belkereskedelmi és Idegenforgalmi Főosztály) által kiadott határozat szerint a Szolgáltató C/003071 nyilvántartási szám alatt, a jogszabályok szerint csomagküldő tevékenységet folytathat.
 10. A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: 02364-0007
III. A szolgáltatás igénybevétele

 1. A megrendelések leadása a shop.wk.hu internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a shop.wk.hu webcímen. A szerződés nyelve a magyar nyelv. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a vásárlók részére. A megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. Amennyiben a visszaigazolás a fenti határidőben nem érkezik meg, a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása előtt a vásárlónak lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt (írásba foglalt) szerződésnek minősül, melynek tartalmát a Szolgáltató archiválja, az utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.
 2. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vásárlót erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vásárló részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.
 3. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet és a Polgári Törvénykönyv tartalmazza.
  • A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló a szerződéstől 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. A vásárló az elállási jogát termék vásárlása esetén a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést (visszaigazolást) nem kapott a vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 14 nap elteltéig gyakorolhatja. Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetén az elállási jog gyakorlására ugyanezen határidők az irányadók azzal az eltéréssel, hogy a termék kézhezvételének napja helyett a szerződéskötés napját kell figyelembe venni. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a Szolgáltató részére a postacímre történő ajánlott küldeményként feladni. Az elállás közölhető továbbá az info-hu@wolterskluwer.com e-mail címre történő elektronikus levél megküldésével is a fent hivatkozott határidőn belül. Az elállás gyakorolható a 1. számú melléklet szerinti nyilatkozat-minta felhasználásával, illetőleg az elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján. Az elektronikus úton megküldött elállást a Szolgáltató a megküldést követően haladéktalanul, legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolja.
  • Kézhezvételi időpont a bolti átvétel esetében a rendelés bolti átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek a bolti blokkal/számlával, illetve a futártól kapott nyugtával bizonyíthatók. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.
  • Elállás esetén a vásárló a terméket köteles saját költségén visszaküldeni a Szolgáltató címére (1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 21-35.), a Szolgáltató pedig legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Termék adásvétele esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a vételár visszafizetését, amíg a vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt a Szolgáltató részére visszaküldte. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha a vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárul.
  • Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség.
  • A vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogot lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a csomagolást felbontotta. Bontatlan csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának vásárlására vonatkozó szerződés esetén az elállási jog a fenti a. pont rendelkezései szerint gyakorolható. A vásárló nem élhet továbbá elállási jogával a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést és a vásárló e beleegyezéssel egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az a) pontban hivatkozott elállási jogát. Nem gyakorolható az elállási jog továbbá hírlap, folyóirat és időszaki lap vásárlása esetén.
  • Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.
 4. A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban, a szavatossági és jótállási igények intézésére pedig a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadók. Tartós fogyasztási cikkek esetében a kötelező jótállás – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – 1 év. Javítás esetén a jótállási idő újra indul.
 5. Hibás műszaki termékek esetében az átvételtől számított 8 napon belül van lehetőség cserét kérni, ezt követően közvetlenül a garanciális szervizhez kell fordulni. A szerviz által javíthatatlannak minősített termék esetén a Szolgáltató cserét intéz. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.
 6. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek.
IV. Vásárlási és szállítási információk

A vásárló a megrendelt terméket átveheti személyesen a 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 21-35. szám alatt, továbbá a Szolgáltató szállít postai úton és futárral is.

Az árlisták nem tartalmazzák a szállítás költségét.

A 2013. október 1-től a postai úton történő szállítás költsége:
 • CD, DVD lemez esetén 725 Ft + 27% áfa/lemez (bruttó 921 Ft);
 • újság esetén 300 Ft + 5% áfa/újság (bruttó 315 Ft);
 • az Adó, Adó-kódex lapok esetében egyszeri lapvásárlás esetén 500 Ft + 5% áfa/újság (bruttó 525 Ft),
 • kettő vagy több lap vásárlás esetén 1200 Ft + 5% áfa (bruttó 1260 Ft).
 • Adó, Adó-kódex lapok előfizetésben történő vásárlása esetén nem számítunk fel szállítási költséget.
A futárszolgálattal történő szállítás költsége (könyvek, egyedi kiadványok): 1590 Ft + áfa / csomag.
Egy csomag korlátozás nélkül tartalmazhat tételeket, azonban egy csomagban csak a megrendelés leadásakor raktáron lévő kiadványokat tudja a Szolgáltató szállítani. A szállítási költséget a Szolgáltató minden esetben feltünteti a számlán, így annak díját nem a kézbesítéskor kell rendezni. Rendezvények és online szolgáltatások esetén a Szolgáltató természetesen nem számít fel szállítási költséget.

A szállítási határidő 1 hét.

A regisztráció és a vásárlás menete:
a vásárló regisztrálni a shop.wk.hu/regisztracio.php oldalon tud. A vásárlás feltétele a regisztráció. Miután a terméket kosárba rakta, a rendszer felajánlja a regisztráció – már regisztrált vásárlók esetén a belépés – lehetőségét. A megrendelt termékről a Szolgáltató visszaigazolást küld a vásárló regisztrált e-mail címére.

V. Egyéb rendelkezések
 1. A Szolgáltató a webhelyet alkalomszerűen meglátogatókról azok egyedi azonosítására alkalmas adatot nem gyűjt. Az egyedi azonosításra alkalmatlan adatokat kizárólag statisztikai célból gyűjti és azokat csak összesített formában hozza nyilvánosságra. A Szolgáltató rendszere a vásárlók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a vásárlók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
 2. A Szolgáltató jogosult a vásárló részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a vásárló a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a vásárló által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.
 3. A vásárló az V.2. pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a vásárló részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a vásárló adatait a hírlevélre feliratkozott vásárlók adatai közül.
 4. A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét, mely a www.mrsz.hu címen érhető el.
 5. Fogyasztói panaszügyintézés írásban, illetve telefonon történik, az info-hu@wolterskluwer.com címen, valamint a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálaton a +36 (1) 464-5656-os telefonszámon. Az ügyfélszolgálat a következő időszakokban áll a vásárlók rendelkezésére: H.-Sze.: 9:00-16:30, Cs.: 9:00-18:00, P.: 9:00-16:00 (ebédszünet mindennap 12:00-12:30-ig)
 6. Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelősége elérhetősége: cím: 1052 Budapest, Városház utca 7., postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144., telefonszám: +36 (1) 328-0185, telefax: +36 (1) 411-0116.
 7. Jogvita esetén az illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, telefax: +36 (1) 488-2186, telefon: +36 (1) 488-2131. Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk a www.birosagok.hu honlapon tájékozódhat.
 8. A jelen Általános Szerződési Feltételek azon rendelkezéseit, amelyeket a Ptk. vagy más jogszabály – így különösen a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet – kizárólag a fogyasztónak minősülő személyekkel (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pont) kötött szerződésekre rendel alkalmazni, fogyasztónak nem minősülő vásárló esetében a Szolgáltató nem köteles alkalmazni.
 9. A jelen Általános Szerződési Feltételekhez a fogyasztónak minősülő vásárlókkal kapcsolatos egyes jogokról és kötelezettségekről való tájékoztatás céljából a következő melléklet kapcsolódik:

  1. számú melléklet: elállási/felmondási nyilatkozatminta


Jogszabály
kereső


Ingyenes
hírlevelek
Iratkozzon fel
a Wolters Kluwer Kft.
ingyenes hírleveleire!
Feliratkozás
Kiemelt ajánlat:
Számviteli és gazdálkodási változások az államháztartás területén 2016 Számviteli és gazdálkodási változások az államháztartás területén 2016
Az államháztartási szakterület kötelező tematikája alapján készült oktatási anyag külön is megvásárolható!